e-mail:  eshaldimann@gmail.com
phone:  860-268-1604